Ievads

"In Janis Norvilis Field of Songs"

"Jāņa Norviļa Dziesmu Druvā"

Lūse, Nora (2012). ISBN 978-9984-49-512-5

Introduction
Scores and Audio Glossary About Author
Ievads Notis un audio Vārdnīca Par autori

 

Inovatīvais mācību līdzeklis ir paredzēts klavierspēles apguvei mūzikas skolu audzēkņiem profesionālās ievirzes izglītībā. Mācību līdzeklī ietvertais elektroniskā formāta nošu teksts ir adekvāts Jāņa Norviļa (1906-1994) krājumā Dziesmu druva: Latviešu tautasdziesmas jaunajiem pianistiem (Rīga: Musica Baltica, 2003, 60 lpp., ISMNM-706656-59-5) publicētajām 33 klavieru miniatūrām. Mācību līdzeklī vizuālo materiālu katras apdares nošu teksta veidā papildina audio piemērs-fonogramma Noras Lūses (klavieres) izpildījumā, kas veikta uz firmas Yamaha C klavierēm Rīgā (2011).

Noras Lūses izveidotā inovatīvā mācību līdzekļa satura autortiesības tiek ievērotas saskaņā ar Autortiesību likuma 21.pantu Darba izmantošana izglītības un pētniecības mērķiem par speciāli radītiem audiovizuāliem darbiem izmantošanai izglītības iestādēs nekomerciālos nolūkos. Noras Lūses blakustiesības tiek ievērotas saskaņā ar Autortiesību likuma 48.pantu Izpildītāju tiesības par izņēmuma tiesībām fiksēt agrāk nefiksētu izpildījumu un padarīt to pieejamu sabiedrībai.

*********

Saglabātās un apzinātās latviešu trimdas muzikālās vērtības plašākai sabiedrībai šodien tiek aktualizētas kā nošu izdevumu, tā skaņdarbu izpildījumu veidā. Pie atgūtā mūzikas mantojuma pieder arī Jāņa Norviļa 33 tautisko klavieru miniatūru pirmpublicējums 2003.gadā Musica Baltica izdotajā nošu krājumā Dziesmu druva: Latviešu tautasdziesmas jaunajiem pianistiem.

Latviešu tautas dziesmu instrumentālās apdares žanrā Jāņa Norviļa muzikālais pienesums ietverts klavierspēles apguves krājumā, kur komponists sakārtojis skaņdarbus ar pakāpenisku spēles grūtību pieaugumu.

Lai sekmētu audzēkņu spēles prasmju progresu, 33 klavieru miniatūru nošu teksts mācību līdzeklī ir sagrupēts trijās didaktiski pēctecīgās klavieru spēles apguves pakāpēs šādi:

  1. iesācēja pakāpe (Nr.1-10),
  2. vidējas grūtības pakāpe Nr.11-20, Nr.33),
  3. augstākas grūtības pakāpe (Nr.21-32).

Jāņa Norviļa 33 melodiju apdares piedāvā apgūt non legato un legato spēli kā tīrā, tā kombinētā veidā, uzmanības lokā aizvien paturot jaunā pianista roku atbrīvotību (sinkopētās pusnotis, tukšās kvintas vai veselās notis frāžu nobeigumos kā savdabīgas kustību palēninošas pieturzīmes). Autors ir izmantojis dažādu klavierspēles tehnisko paņēmienu miju, vienlaicīgi kombinējot vismaz trīs atšķirīgus pianistiskā izklāsta veidus (lēcieni, dubultnotis, atkārtojumi, akordi, roku krustošana, piecu pirkstu augšupejošas pasāžas).

Autora izvēlētā intonatīvā valoda tautas dziesmu apdarēs piedāvā jaunajiem pianistiem attīstīt muzikālo dzirdi ar daudzbalsību nošu tekstā, melodiju sasaukšanos, imitācijām un sekvencēm. Pirmkārt, komponista izmantotā asociāciju metode tautas melodiju poētisko tēlainību pastiprina ar atbilstošajām dainu četrrindēm, kas sekmē skaņdarba emocionālo apguvi un iegaumēšanu. Otrkārt, Jāņa Norviļa izveidotajām apdarēm raksturīgā diatoniskā skaidrība tiek tverta klavierspēles kustību un mūzikas emocionālā satura vienotībā.

Apdarēs tiek izmantoti gandrīz visi klavierspēles tehniskie paņēmieni piesitiena dažādības apguvei (legato, staccato, portato), gammu un akordu spēle, lēcieni un trilleri, dubulttercu un oktāvu spēle, pedalizācijas lietošana un spēle rubato. Komponists ir rūpējies arī par pirkstu aplikatūras un mūzikas rakstura norādēm, izmantojot latvisko terminoloģiju (saistoši, palēnām, spirgti, stāstoši, krāšņi).

Autora daudzviet atstātās aplikatūras norādes būtu vēlams pedagogam kritiski izvērtēt, lai izveidotu tādu aplikatūru, kas ir atbilstoša katra audzēkņa roku un pirkstu īpatnībām.

  Iestudējot tautas dziesmu apdares, audzēknim iespējams pilnveidot savas spēlēs krāsainību. Piemēram, tautas dziesmas atkārtojumos lietot legato un staccato spēles miju vai kontrastējošu piano-forte skanējumu. Vairākās apdarēs autors ir imitējis kokles skanējumu (piemēram, Nr.15, Nr.20, Nr.24), kas piedāvā iespēju atskaņojumā izmantot lauztu akordu spēli.

  Atšķirīgi risinājumi iespējami tautisko klavieru miniatūru dinamiskā reljefa izveidošanai. Autors ir iznesis tautas dziesmu plenērā, vizualizējot dabas ainavu ar tuvplāna un tālo skatu perspektīvas kontrastiem. Atskaņojumu dažādos ne tikai atbalss efekta echo lietojums, bet arī tāda pieaugoša dinamiskā viļņa izveidojums, kura pakāpeniskajam kāpumam un kulminācijai pirmā panta nobeigumā seko vienmērīgs kritums apdares nobeigumā. Tādējādi audzēknim tiek piedāvāts mērķtiecīgi organizēt skaņdarba dinamisko plānu, pilnveidojot prasmi radīt atskaņojuma telpiskumu. 

Uz konkursa sākumlapu