LatvjuDainas

"Ethno-Didactics in Piano Practicing: 50 Arrangements Solo"

"Etnodidaktika klavierspēles mācībās: 50 apdares klavierēm solo"

Lūse, Nora (2012). ISBN 978-9984-49-511-8

 

Introduction

Ievads

Scores and Audio
 Notis un Audio
 

Latvian Folksong
Latvju dainas 

About Author

Par autori

 

Latviešu tautasdziesmu četrrindes E-mācību līdzeklim ETNODIDAKTIKA KLAVIERSPĒLES MĀCĪBĀS [ISBN 978-9984-49-511-8] patapinātas no plaši pazīstamā 
Dainu skapja digitālās versijas
www.dainuskapis.lv

 

1. Mēnestiņis zvaigznes skaita, vai ir visas vakarā. Visas ir vakarā, Auseklīša vien nebij’. Auseklītis Vāczemē zelta svārkus šūdināja. Vienu strīpu zelta lika, otru tīra sudrabiņa http://www.dainuskapis.lv/meklet/20/m%C4%93nesti%C5%86is

2. Tautiešami roku devu, kreiso devu ne labo. Lai viņš mani nedabū saukt par savu līgaviņu http://www.dainuskapis.lv/meklet/40/tautie%C5%A1am
3. Trīs sidraba upes tek caur brālīša pagalmiņu. Vienā dzēra raibas govis, otrā bēri kumeliņi, trešajā upītē jaunā mārša mazgājās http://www.dainuskapis.lv/meklet/sidraba-upes
4. Visas māsiņas bijām, kā mēs mīļi dzīvojām!
http://www.dainuskapis.lv/meklet/m%C4%81si%C5%86as-bij%C4%81m
5. Birzgales dancis
6. Mīdāmā dziesma
7. Alsungas padancis
8. Bukaraga dziesma
9. Diždancis
10. Apaļdancis
11. Sudrabiņa lietiņš lija zemes bērza kalniņā, lai izauga lielas lapas, lai varēja slotas griezt. Ar saulīti lietiņš lija, trīs lāsītes vien nolija: viena rudzu, viena miežu, viena bēra kumeliņa http://www.dainuskapis.lv/meklet/sudrabi%C5%86a-lietus
12. Kūko, mana dzeguzīte, šī pēdējā vasariņa. Brāļi birzi nocirtīs, mani tautas aizvedīs! Kūko koši, dzeguzīte, mana tēva aplokā. Ja tu koši nekūkosi, uzlaidīsu vanadziņu! http://www.dainuskapis.lv/meklet/10/k%C5%ABko-dzeguz%C4%ABte
13. Dej’, māsiņa, līdz ar mani!
14. Kas tie tādi, kas dziedāja bez saulītes vakarā http://www.dainuskapis.lv/meklet/kas- tie%20t%C4%81di%20kas%20dzied%C4%81ja
15. Caur sidraba birzi gāju ne zariņa nenolauzu. Būtu zariņ’ nolauzuse, tad staigātu
sudrabota http://www.dainuskapis.lv/meklet/360/caur
16. Ēdīgi, ēdīgi tie panāksnieki, apēda kaķīti ar visu asti
http://www.dainuskapis.lv/meklet/10/pan%C4%81ksnieki
17. Ar meitāmi dancot gāju, naudu bēru zābakos
http://www.dainuskapis.lv/meklet/0/dancot-g%C4%81ju
18. Sola mani māmulīte, mana balta māmulīte, ko es tev sariebusi? Sola mani tālu
dot, sola žēli neraudāt http://www.dainuskapis.lv/meklet/10/sola-mani

© Nora Lūse, 2012

19. Bērziņami balts krekliņis http://www.dainuskapis.lv/meklet/20/b%C4%93rzi%C5%86am
20. Sudrabota zīle brēca vārtu staba galiņā. Laiž, Dieviņi, zelta trepi, es nesīšu launadziņu http://www.dainuskapis.lv/meklet/10/sudrabota-z%C4%ABle
21. Sēdēja māsiņa tai krēslā, kur sēdēja māmuliņa. Lok’ savā pūriņā, kā locīja
māmuliņa http://www.dainuskapis.lv/meklet/s%C4%93d%C4%93ja-m%C4%81si%C5%86a
22. Kusti, kusti, ūdenszāle, kas jel tevi kustināja? Pretim nāca liela straume, tā jau mani kustināja http://www.dainuskapis.lv/meklet/kusti
23. Mēs deviņi bāleliņi, viena pate mūs’ māsiņa. Cits pirkām zīda svārkus, cits zīļotu vainadziņu http://www.dainuskapis.lv/meklet/s%C4%93d%C4%93ja- m%C4%81si%C5%86a
24. Žēl man bija divu lietu no māmiņas šķiroties. Žēl man bija rožu dārza, žēl jaunā bāleliņa. Žēl man sava rožu dārza, žel man zīļu vainadziņa http://www.dainuskapis.lv/meklet/%C5%BE%C4%93l-man%20bija
25. Vediet mani kur vezdami, silā mani nevediet. Jau tās manas šūtas kurpes sila
ziedu piebirušas http://www.dainuskapis.lv/meklet/190/caur
26. Kas tā tāda griezes galva sēd pie mana bāleliņa? Mans bāliņis kā kundziņis neņems tevi, griezes galva. Tā manam bāliņam sirdi vien ēdināja http://www.dainuskapis.lv/meklet/griezes-galva
27. Sestdien labi ciemā braukti http://www.dainuskapis.lv/meklet/0/sestdien
28. Aijā, Ancīt, aijā saldā miedziņā. Māsiņ’ tevi šūpos vieglām rociņām
http://www.dainuskapis.lv/meklet/0/aija
29. Skaisti dziedi, lakstīgala Rīgas torņa galiņā. Nāc man līdzi Vidzemē, dzied’
ābeļu dārziņā! http://www.dainuskapis.lv/meklet/skaisti-dziedi
30. Apkārt kalnu gāju, kalniņā uzkāpu: Redzu savu sirdspuķīti gauži raudādam!
Pēc kam sirsniņ raudi, pēc kam žēlojies? Kam tik smagi nopūties, pēc kam bēdājies? http://www.dainuskapis.lv/meklet/40/apk%C4%81rt-kalnu
31. Āvu, āvu baltas kājas, lecu dārziņā http://www.dainuskapis.lv/meklet/80/baltas- k%C4%81jas
32. Aijā, žūžū, lāča bērni’s plakanāmi kājiņāmi
http://www.dainuskapis.lv/meklet/plakan%C4%81m-k%C4%81ji%C5%86%C4%81m
33. Trīcēt trīcēj’ visa Rīga, kas to Rīgu trīcināj’?
http://www.dainuskapis.lv/meklet/0/r%C4%ABga
34. Pūt, vējiņi, dzen laiviņu, aizdzen mani Kurzemē
http://www.dainuskapis.lv/meklet/p%C5%ABt-v%C4%93ji%C5%86i
35. Redz kur jāja div’ bajāri, zīda pušķi zemi slauka
http://www.dainuskapis.lv/meklet/j%C4%81ja-baj%C4%81ri
36. Pati māte savu dēlu kara vīru audzināja
http://www.dainuskapis.lv/meklet/m%C4%81te-kara%20v%C4%ABru

© Nora Lūse, 2012

37. Kas to Līgo ielīgoja? līgo! Mūsu pašu ciema ļaudis, līgo!
http://www.dainuskapis.lv/meklet/20/iel%C4%ABgoja
38. Irbīt’ gulēj’ ceļmalāi, baida manu kumeliņ’!
http://www.dainuskapis.lv/meklet/30/irb%C4%ABte
39. Māmiņ’ mani maz’ atstāja, zudu rudzu rugājā. Kad māmiņa nu redzētu, kāda meita es uzaugu. Ziedēj’ rozes, zied magones manu vaigu galiņos http://www.dainuskapis.lv/meklet/mani-atst%C4%81ja
40. Ai, zaļā līdaciņa, nāc ar mani rotāties! Tu jūriņas dibinā, es ozola laiviņā
http://www.dainuskapis.lv/meklet/l%C4%ABdaci%C5%86a
41. Ko tu raudi, kas tev kaite, mana jauna līgaviņa!
http://www.dainuskapis.lv/meklet/10/ko-raudi
42. Aiz upītes jēri brēca, veci puiši gavilēja. Jēri brēca smalka siena, veci puiši jaunu meitu. Jēri sienu gan dabūja, kas vecam jaunu dos? http://www.dainuskapis.lv/meklet/j%C4%93ri-br%C4%93ca
43. Ej, saulīte, drīz pie Dieva, dod man laiku vakariņu. Sīvi kungi vagarīši nedod
laiku vakariņu http://www.dainuskapis.lv/meklet/saul%C4%ABte-pie%20dieva
44. Aijā, bērniņ, pūpās, kas tev’ rītā šūpos? Atskries meitiņ’ baltām kājām, tā tev’
rītā šūpos http://www.dainuskapis.lv/meklet/b%C4%93rni%C5%86-p%C5%ABp%C4%81s
45. Maza biju, neredzēju, kad nomira māmuliņa. Nu uzgāju ganīdama kur guļ mana māmuliņa: Baltā smilšu kalniņā apakš zaļas velēniņas. Celies augšā, māmuliņa, es pacelšu velēniņu http://www.dainuskapis.lv/meklet/maza- biju%20neredz%C4%93ju
46. Sidrabiņa upi bridu, zelta kurpes kājiņā. Sudrabs grima dibenā, zelts pa virsu
lidināja http://www.dainuskapis.lv/meklet/sidrabi%C5%86a-upi%20bridu
47. Folk Impression I: Kur tu teci, gailīti manu, no rītiņa agrumā?
http://www.dainuskapis.lv/meklet/teci-gail%C4%ABti
48. Folk Impression II: Krauklīt’s sēž ozolā, zelta spēles rociņā
http://www.dainuskapis.lv/meklet/s%C4%93%C5%BE-ozol%C4%81
49. Folk Impression III: Aijā, žūžū, lāča bērni’s plakanāmi kājiņāmi
http://www.dainuskapis.lv/meklet/plakan%C4%81m-k%C4%81ji%C5%86%C4%81m
50. Folk Impression IV: Skaisti dziedi lakstīgala Rīgas torņa galiņā
http://www.dainuskapis.lv/meklet/10/skaisti-lakst%C4%ABgala

Vairāk par dainām skatīt: Dace Bula. Latvju dainas http://kulturaskanons.lv/lv/1/4/128/

© Nora Lūse, 2012